مجله موفقیت در مورد سرمایه گذاری و ازدواج موفق و استخدام

ثروتمند شدن با روشهای ایرانی

ﻫﯿﭻ‌ﮐﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﺪﺵ ﻧﻤﯽ‌ﺁﯾﺪ. ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺷﻨﯿﺪﻩ‌ﻫﺎﯾﺶ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ‌ﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﺳﺮﯼ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﺮ‌ﻫﺎ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ، ﺍﻣﺎ…
ادامه مطلب ...

عوامل موفقیت سرمایه‌ گذاران ؟

شما کاری را شروع کرده اید ولی با شکست ربرو شده‌اید؟ بر منابعی سرمایه‌گذاری کرده‌اید که رکود کرده؟ چیزی اختراع کرده‌اید که مورد استقبال برای فروش قرار نگرفته؟ اما آیا بعد از آن شکست…
ادامه مطلب ...