موفقیت در کار - بازاریابی شبکه ای - فروش - سبک زندگی - کسب درآمد

آکیو موریتا (Morita Akio) ، بنیانگذار سونی

آکیو موریتا (Morita Akio) ، بنیانگذار سونی

آکیو موریتا (Morita Akio) ، بنیانگذار سونی ، مدیر اجرایی (از سال 1971) و رئیس هیئت مدیره (از سال 1976 تا 1994 ) ،تولید کننده مشهور جهانی لوازم الکترونیکی مصرفی بود .

برنامه ما این است که مردم را با محصلات جدید آشنا کنیم تا بفهمیم مردم چه نوع محصولاتی میخواهند مردم نمیدانند چه چیزی امکان پذیر است ولی ما انجام میدهیم.(آکیو موریتا (Morita Akio))

موریتا ، از بزرگ ترین پایه گذاران عصر دیجیتال است.
آکیو موریتا (Morita Akio) ، بنیانگذار سونی ، غول صنعت الکترونیک و فناوري اطلاعات در جهان امروزي به شمار می رود. شرکت غول پیکر او ، اکنون به عنوان مظهر و رمز فناوري ممتاز و کیفیت عالی صنعت ژاپن شناخته می شود.
رادیو ترانزیستوري، تلویزیون دستی کوچک، پخش استریوئی، واکمن، واچمن، پخش دیسکت، دیسکمن ، همه از ابزارهـاییاست که شرکت او ، به دنیا معرفی کرده است . سونی ، استریو را در ژاپن معرفی کرد. اولین ضبط و پخش ویدئو خانگی را لابراتوارهاي این شرکت ساختند.

سیستم ترینیترون و روش تازه تزریق تصویر رنگی در لامپ تصویري را سونی اختراع کرد.
مخترع فلاپی 3/5 اینچ قدیمی رایانه ، ابداع این شرکت بود به وسیله دوربینهاي ویـدئوئی دسـتی و دسـتگاههاي پخِـش ویدئوئی، جمع آوري اطلاعات و اخبار تلویزیونی را به طور انقلابی تغییر داد و در ساختن دوربین عکاسـی بـدون فیــــلم موویکا که از سیستم دیسکتی استفاده می کرد ، سونی یک پیش رو تمام عیار بود .
دستگاه هاي فیلمبرداري 8 میلیمتري که اکنون میلیون ها نفر در اقصی نقاط جهان ، شیرین ترین خاطرات خود را توسـط آن به تصویر می کشند ، ابداع شرکت سونی بود .

بنیانگذار سونی ، به نقل از پدرش می گوید:
پدرم عادت داشت بگوید که تمام ثروت جهان نمی تواند به شخص آموزش و فرهنـگ بدهـد مگـر اینکـه شـخص خـودتصمیم بگیرد که بنشیند و سخت مطالعه و تحصیل کند.
آکیو موریتا(AKIO MORITA) »در 26 ژانویه سال 1921 در شهرناگویاي ژاپـن از خـانواده اي مقتـدر و متمـول زاده شد. با آنکه پدرش انتظار داشت او به عنوان فرزند بزرگ خانواده پاي در راه او گذارد و تجارتخانه او را در حرفه صنایع نوشیدنی اداره کند اما <آکیو> از همان کودکی به وسایل الکتریکی و صوتی علاقه مند بــــود و می خواست بدانـد اشـیاءچگونه کار می کنند. رویاي او ساخت یک گرامافون الکتریکـی بـود. بـه همـین دلیـل رشـته فیزیـک را در دانـشگاه اوزاکـابرگزید.
پس از فراغت از تحصیل و در بحبوحه جنگ جهانی دوم که ژاپن درگیر جنگ بود به عنوان افسر نیروي دریـایی در دفتـرفناوري، کار بـــرروي تکمیل دستگاهها و سلاحهاي حرارت یاب و ادوات هدف گیر شبانه را آغاز کرد .در همـان جـا بـودکه با مهندس تیزهوشی به نام ماسارو ایبوکا (MASARU IBUKA) آشنا شد .ایبوکا نابغه اختراع بود و در همـان زمـان شرکتی را به نــام ((ابزار دقیق ژاپن)) تاسیس کرده و آمپلی فایر نیرومندي ساخته بود که می توانـست آشـفتگی جریـانمغناطیسی در عماق آب را براي زیردریائیها اندازه گیري کند.

آکیو موریتا (Morita Akio) ، بنیانگذار سونی آمریکا - موفقیت با ویکی راز
آکیو موریتا (Morita Akio) ، بنیانگذار سونی آمریکا – موفقیت با ویکی راز

پس از بمباران اتمی ژاپن در سال 1945 و پایان یافتن جنگ، موریتا به شهر خود ناگویـا برگـشت و ایبوکـا نیـز بـا هفـت کارمند خود که از شرکت قبلی به همراه آورده بود . در ساختمانی کهنه و خالی و نیمه ویرانه در توکیو شرکت جدیدي را تاسیس کرد. موریتا پس از مدت کوتاهی براي تدریس به توکیو آمد واطلاع یافت که دوست و همکـار او ایبوکـا سلـسله مقالاتی را در زمینه دستگاههاي الکتریکی در روزنامه معروف ژاپنی <آساهی> می نویسد و شرکتی را تاسیس کرده است .

او به ملاقات دوستش شتافت و تصمیم گرفت به صورت نیمه وقت و پس از مدت کوتاهی تمام وقت به او بپیوندد و بـا همفکري یکدیگر شرکت جدید خود را تاسیس کند. ایبوکا 38 ساله و موریتا 25 ساله در سـال 1946 شـرکت را بـا نـام<شرکت مهندسی مخابرات توکیو(TOTSUKO) > با 500 دلار سرمایه 190000 ین و 20 نفر تاسیس کردند.

محـل فعالیت شرکت طبقه سوم یک ساختمان نیمه مخروبه در منطقه منحدم شده اي قرار داشت که تمامی دیوارهـاي بتـونی آن شکافهاي عمیق برداشته بود. بدین ترتیب سنگ بناي شرکت عظیم سونی به همت دو انسان سخت کوش بـا فعالیـت تعمیر رادیو گذاشته شد. 12 سال بعد و پس از دستیابی به موفقیتهاي پی درپـی در کـار بـرروي محـصولات الکتریکـی وعرضه فرآورده هاي صوتی و تصویري نظیر پلوپز برقی، ولت متر، بالش برقی، ضبط صوت، رادیو، تلویزیـون و ویـدئو،شرکت به نام (سونی) تغییر نام داد.

بنیانگذار شرکت سونی آمریکا

تأسیس: 1960

موریتا در سال 1953 اولین سفر خود را به آمریکا و اروپا انجام داد و کمـی بعـد بـافکر گسترش صادرات و کسب و کار سونی به ماوراء مرزهاي ژاپن و بویژه آمریکا، به همراه خانواده خود بـه نیویـورك رفت و در سال 1960 شرکت سونی آمریکا را تاسیس کرد .اولین رادیوي ترانزیستوري جهان (TR-55) در سال1956 توسط شرکت ساخته شد و سال بعد کوچکترین رادیوي ترانزیستوري جیبی(TR-63) بـا ابعـاد32 ×71×112 میلیمتـر وقیمت 13800 ین عرضه گردید. البته این رادیو کمی بزرگتر از جیب معمولی پیراهن بود و لذا موریتا پیراهنی بـا جیـب بزرگتر براي خود تهیه کرده بود که بتواند عنوان جیبی را براي آن اثبات کند قیمت صادراتی این رادیو39/95 دلار بـو د.

Morita Akio
Morita Akio

اولین تلویزیون ترانزیستوري مدل 8 اینچی(TV8-301) در سال 1959 و کـوچکترین و سـبک تـرین تلویزیـون TV5- 303در سال 1962 و بالاخره تلویزیونهاي رنگی کروماترون در سال 1964 و ترنیترون در سال 1968 ساخته و عرضه گردید.
شمارش تعداد محصولاتی که این شرکت از آغاز تاسیس تاکنون ابداع و به بشریت عرضه داشته مشکل است و علاوه بـرمواردي که برشمرده شد، ویدئو، دیسک فشرده، فلاپی دیسک، نوارهاي ویـدئوئی بتامـاکس، واکمـن، تلویزیـون دسـتیکوچک، پخش استریو، دوربینهاي فیلمبرداري 8 میلیمتري، دوربینهاي عکاسی و دهها اختراع دیگر را شامل می شود.
در مدت همکاري این دو یار باوفا، ایبوکا انرژي خود را بر روي انجام تحقیقات فناوري و توسعه محصول متمرکـز کـرد وموریتا دست به گسترش سونی در مناطق مختلف دنیا، جهانی سازي شرکت و توجه به مسائل مالی، توسعه منابع انسانی و ورود به دنیاي نرم افزار زد. موریتا پیشتاز طرح ایده جهانی شدن شرکتها بود و براي گسترش شرکت خود بـه بـسیاري نقاط دنیا رفت وآمد می کرد. او شناخته شده ترین ژاپنی در آمریکاست که جوایز متعددي را دریافت کرده است.
توانایی او در مطالعه و شناخت دو فرهنگ شرقی و غربی و ترکیب جنبه هاي خوب آن با یکدیگر شگفت انگیز بود.
موریتا در سال 1971 عنوان نایب رئیس سونی را داشت و در سال 1976 به ریاست سونی رسید و تا سال 1994 که به عنوان ریاست افتخاري سونی بازنشسته شد در سمتهاي مختلف ریاست، مدیریت عامل و ریاست هیئت مـدیره فعالیـت کرد. ایبوکا دوست و همکار او در بنیانگذاري شرکت در سال 1997 درگذشت. چهارسال قبل از آن، موریتا به هنگام بازي تنیس دچار حمله قبلی شد و تا سال 1999 که در 78 سالگی جهان را وداع گفت صندلی چرخدار سوار می شد .
موریتا مسیر زندگانی و نظرات و افکار خود را در زمینه کسب و کار صنعت الکترونیک و فناوري برتـر در کتـابی بـه نـام»ساخت ژاپن« در معرض استفاده همگان قرار داده است.
همت والاي او و دوست و همکار و همراهش ایبوکا، از خاکسترهاي ویرانه هاي جنگ جهانی دوم، شـرکتی جهـانی را پدیـدآورد که رهبري بلامنازع اختراعات پی درپی و عرضه محصولات و وسایل الکترونیکی صوتی و تصویري و فناوري اطلاعات را در اختیار خود گرفت و در سال 2003 با 161100 نفر کارمند، فروش 62 میلیارد دلاري را به دست آورد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.