موفقیت در کار - بازاریابی شبکه ای - فروش - سبک زندگی - کسب درآمد
مرور رده

قوانین موفقیت

قوانین موفقیت – سبک زندگی موفق

قوانین موفقیت - سبک زندگی موفق
قوانین موفقیت – سبک زندگی موفق

قوانین طلایی موفقیت

1 –  باید خلاقانه کار کنید و نباید یک فرد فرصت طلب یا مشاهده گر باشید. همچنین نباید آدمی بدبین باشید و اگر شدین قطعا شکست خواهید خورد . سعی کنید نسبت به کارتان دیدی گسترده داشته باشید .از آنچه که میتوانید برای مردم انجام دهید و هرچه توان دارید به انسان و تاریخ کمک کنید .

2 – انسانهای ثروتمند واقعی انسانهایی هستند که در زندگی زیاد بخشش میکنند انسانهایی که آنچه در توان دارنند میبخششند .انسانهایی که میدانند چگونه اهدا کنند و زیاد یا کم بودنش مهم نیست.

3- ترس در کار انسان خلل ایجاد میکند و واقعیت ها انسان را به هدف نزدیکتر میکند.

4- هر گاه انسانی در کار و زندگی خود مغرور شود حتماٌ سقوط خواهد کرد .

5 – اگر دید خود را وسیع نکنید ، تمام عمر محکوم بهه انجام دادن مکررات خواهید بود.

6 –